WPŁYW NA DYNAMIKĘ

Okazuje się jednak, iż wywierało to negatywny wpływ na dynamikę do­chodu narodowego. Warto jeszcze zwrócić uwagę, iż w porównaniu z la­tami 1950—1955 obniżył się ujemny współczynnik dla inwestycji produk­cyjnych. Stało się tak zapewne na skutek tego, że w drugiej połowie lat pięćdziesiątych obniżono stopę inwestycji, osiągając równocześnie korzystne wyniki w zakresie wzrostu dochodu narodowego. Wzrosła natomiast war­tość współczynnika dla przyrostu środków obrotowych i rezerw. Fakt ten nabierze właściwego znaczenia, gdy zapoznamy się z wynikami obliczeń dla kolejnych okresów. Gdyby na podstawie doświadczeń zebranych w tych dwóch okresach formułować wnioski dla polityki gospodarczej, to koncentrowałyby się one na potrzebie mniejszego obciążenia dochodu narodowego inwestycjami nieprodukcyjnymi oraz na zarysowującej się nierównowadze na rynku środków obrotowych. W latach sześćdziesiątych należało więc zwiększyć zapasy i rezerwy kosztem inwestycji nieprodukcyjnych.

Leave a Comment