ZMIANY W STRUKTURZE DOCHODU

Nie było natomiast podstaw, by postulować większe obciążenie dochodu narodowego inwesty­cjami produkcyjnymi. Przeciwnie, można było domniemywać, że rosnąca stopa tych inwestycji może hamować dynamikę dochodu narodowego.Zmiany w strukturze dochodu narodowego w latach sześćdziesiątych tylko częściowo były zgodne z tymi wnioskami. W pierwszej połowie tego dziesięciolecia zmniejszono obciążenie dochodu narodowego inwestycjami nieprodukcyjnymi (z 8,8 % w 1960 r. do 7,8 % w 1966 r.), w drugiej połowie obciążenie to ponownie wzrosło (do 8,6% w 1970 r.). Równocześnie nie zwiększył się, a w drugiej połowie dziesięciolecia zmniejszył udział przyrostu środków obrotowych w dochodzie narodowym. Zwiększał się zaś szybko udział inwestycji produkcyjnych (z 15,4% w 1960 r. do 20,7% w 1970 r.). W rezultacie w obrazie zależności, jaki uzyskaliśmy dla lat 1960—1970, zwracają uwagę następujące momenty. Nie odnotowujemy pozytywnego wpływu inwestycji produkcyjnych na dynamikę dochodu narodowego.

Leave a Comment