STOPA SPOŻYCIA

Mimo że stopa spożycia jest zbyt mała, to i tak jej powię­kszanie wpływa destrukcyjnie na dynamikę dochodu narodowego.Analiza współczynników korelacji cząstkowej prowadzi do wniosku, że gdyby zwiększać udział poszczególnych składników w dochodzie przy nie zmienionej strukturze całego spożycia, powodowałoby to negatywne skutki w dynamice dochodu narodowego. Innymi słowy, dalsze obciążanie do­chodu podzielonego poszczególnymi składnikami spożycia będzie hamować dynamikę dochodu wytworzonego. Korzystnych zmian w dynamice dochodu narodowego można natomiast spodziewać się wówczas, gdy—  przy nie zmienionym obciążeniu dochodu narodowego spożyciem — będzie zmieniała się jego struktura, gdy będzie wzrastał udział spożycia indywidu­alnego i inwestycji nieprodukcyjnych w całym spożyciu.Dotychczasowa analiza służyła do pokazania wzajemnych uwarunkowań udziału składników w dochodzie oraz udziału tych samych składników w spożyciu.

Leave a Comment