UWZGLĘDNIONE PRZEDZIAŁY

Dalej uwzględniam trzy 11-letnie przedziały: 1950—1960, 1960—1970, 1970— —1980; dwa 21-letnie: 1950—1970, 1960—1980 oraz jeden 31-letni: 1950— —1980. Taki dobór przedziałów pozwala śledzić interesujące nas zależności w następujących po sobie bądź nakładających się na siebie, a zarazem coraz dłuższych okresach.Tablica zawiera informacje o wartości współczynników korelacji liniowej dla udziału poszczególnych składników w dochodzie podzielonym brutto oraz dla dynamiki dochodu narodowego wytworzonego brutto.W latach 1950—1955 żaden ze współczynników nie jest statystycznie istotny. Równocześnie najmocniej, ujemnie, skorelowane okazały się inwestycje produkcyjne.Współczynniki dla lat 1950—1960 są w zdecydowanej większości sta­tystycznie nieistotne. Statystycznie istotny jest jedynie ujemny współczyn­nik dla udziału inwestycji nieprodukcyjnych. W książce poświęconej spra­wom kultury nie można nie zauważyć, że w tych latach przywiązywano rzeczywiście dużą wagę do rozbudowy bazy materialnej m.in. kultury.

Leave a Comment