SKORYGOWANIE WNIOSKÓW

Trzeba natomiast skorygować wnioski odnoszące się do wpływu u- działu inwestycji produkcyjnych w dochodzie narodowym oraz udziału przyrostu środków obrotowych w akumulacji. Współczynniki korelacji całkowitej upoważniały do twierdzenia, że w badanym okresie stopa in­westycji produkcyjnych nie wpływa na dynamikę dochodu narodowego. Z tablicy  wynika, że w kolejnych okresach rośnie wartość współczynnika korelacji cząstkowej, przy czym już w latach 1960—1970 osiąga on wartość dodatnią. Jeśli wyłączyć wpływ udziału inwestycji produkcyjnych w akumu­lacji oraz udziału przyrostu środków obrotowych w dochodzie narodowym, to okazuje się, że stopa inwestycji produkcyjnych jest dodatnio skorelo­wana z dynamiką dochodu narodowego. Można zatem twierdzić, że niska wartość współczynnika korelacji całkowitej dla stopy inwestycji produkcyj­nych i dynamiki dochodu narodowego wywołana jest zakłócającym wpły­wem stopy przyrostu środków obrotowych oraz struktury akumulacji.

Leave a Comment