WNIOSEK DLA POLITYKI

Wnioski dla realizowanej obecnie polityki gospodarczej można formuło­wać uwzględniając trzy szeregi czasowe: 1970—1980, 1960—1980, 1950— —1980. Najbardziej radykalne postulaty wynikają z danych za lata 1970 —1980. Sprowadzają się one do tego, by zablokować na obecnym poziomie bądź obniżyć udział w dochodzie narodowym całego spożycia, w tym przede wszystkim spożycia zbiorowego, a uzyskane stąd środki przeznaczyć na / poprawę zaopatrzenia w środki obrotowe. Na podstawie danych za lata 1960—1980 można sugerować, by blokada ta dotyczyła przede wszystkim spożycia zbiorowego i inwestycji nieprodukcyjnych, w mniejszym zaś stopniu spożycia indywidualnego. Dane za lata 1950—1980 uprawniają do twierdzenia, że nie należy zmieniać udziału spożycia indywidualnego, trzeba natomiast obniżyć udział spożycia zbiorowego i inwestycji nieproduk­cyjnych. Uzyskane stąd środki powinny być przeznaczone na powiększanie środków obrotowych. Łączna analiza wszystkich danych prowadzi do wniosku, że podstawowy dylemat, przed którym stoi polityka gospodarcza, zawiera się w pytaniu: spożycie zbiorowe i inwestycje nieprodukcyjne czy poprawa zaopatrzenia w środki obrotowe?

Leave a Comment