CHARAKTERYSTYCZNE DLA BADANEGO OKRESU

Analiza ta pokazuje również, że przy charakterystycz­nym dla całego badanego okresu poziomie wyposażenia w środki obrotowe rosnąca stopa inwestycji produkcyjnych nie wpływa pozytywnie na dynamikę dochodu narodowego. Analiza ta pokazuje wreszcie, że przy nierównowadze charakterystycznej dla ostatniego dziesięciolecia zwiększanie udziału spo­życia indywidualnego w dochodzie narodowym negatywnie oddziałuje na tempo wzrostu gospodarczego. W istniejącej obecnie sytuacji rysuje się coraz wyraźniej konieczność zmniejszenia udziału wszystkich, z wyjątkiem przyrostu środków obrotowych i rezerw, składników dochodu narodowego. Trzeba natomiast zwiększyć udział tego jednego składnika. Wnioski te nie powinny zaskakiwać. Cała gospodarka znalazła się w sytu­acji ogrodnika, który wybudował willę i szklarnię, ale zabrakło mu pieniędzy na zakup odpowiedniej ilości nasion, sadzonek, nawozów sztu­cznych itp. Cóż w tej sytuacji może on zrobić? Przede wszystkim nie budo­wać nowej szklarni. A dodatkowo ograniczyć swoje spożycie po to, by zakupić jak największą ilość potrzebnych mu środków obrotowych. Jeśli nie zrobi tego, grozi mu katastrofa gospodarcza.

Leave a Comment