WYKORZYSTYWANE DANE

Uwzględniając fakt, że wpływ inwestycji produkcyjnych na dynamikę dochodu narodowego może ujawniać się z pewnym opóźnieniem, badano także zależności pomiędzy ich udziałem w dochodzie w roku n a dynamiką dochodu narodowego . Wykorzystywane tu dane nie odpowiadają w pełni kategoriom, które wprowadził M. Kalecki. W jego formule występuje bowiem wartość in­westycji oddanych w danym roku do użytku. GUS podaje natomiast in­formacje o udziale w dochodzie narodowym nakładów inwestycyjnych. Nie wydaje się jednak, by rozbieżność ta czyniła całe przedsięwzięcie niecelo­wym . Może też powstać pytanie: czy ujmowanie procesu wytwarzania dochodu narodowego każdorazowo jako funkcji zaledwie jednego czynnika (przy założeniu stałej w danym okresie efektywności jako parametru kierunkowego funkcji) jest celowe i ma jakąkolwiek wartość poznawczą?

Leave a Comment