WIDOCZNA PRAWIDŁOWOŚĆ

Formułując powyższe wnioski przyjęto założenie, że każdy ze składników dochodu narodowego oddziałuje na jego dynamikę niezależnie od pozosta­łych. Dotychczas operowaliśmy korelacją całkowitą, a zatem najprostszą miarą zależności. Ryzykując krytykę ze strony ekonometryków, warto jednak zobaczyć, co do istoty sprawy wniesie wykorzystanie korelacji cząstkowej. Analiza danych prowadzi do wniosku, że nie ma potrzeby korygować wniosków odnośnie do pozytywnego wpływu udziału przyrostu środków obrotowych w dochodzie oraz negatywnego wpływu udziału inwestycji produkcyjnych w akumulacji na dynamikę dochodu narodowego. W tych przypadkach współczynniki korelacji cząstkowej nie różnią się w sposób widoczny od współczynników korelacji całkowitej. Można zatem twierdzić, że im większa stopa przyrostu środków obrotowych oraz im mniejszy udział inwestycji produkcyjnych w akumulacji, tym szybszy wzrost dochodu naro­dowego. Prawidłowość ta widoczna jest w całym badanym okresie.

Leave a Comment