POJAWIAJĄCE SIĘ PYTANIA

Pojawiają się w tym miejscu pytania: jaką rolę na gruncie tej teorii spełniają w ruchu okrężnym kapitału zapasy oraz co dzieje się wówczas, gdy ruch okrężny kapitału ustaje, gdy powstaje swego rodzaju zator?W kapitale obrotowym wyodrębnia Marks dwa składniki: część kapitału, która wchodzi bezpośrednio do procesu produkcji oraz niezbędne zapasy i rezerwy. „Jeżeli będziemy rozpatrywać sprawę — pisze Marks — z punktu widzenia wartości kapitałowej, która przekształciła się w produkt towarowy i musi być teraz sprzedana, czyli przekształcona z powrotem w pieniądz, która więc funkcjonuje obecnie na rynku jako kapitał towarowy, to stan, w jakim kapitał ten stanowi zapas, jest niecelowym, przymusowym pobytem na rynku. Im szybciej odbywa się sprzedaż, tym płynniej dokonuje się pro­ces reprodukcji […] Z drugiej strony, stałe znajdowanie się towaru na rynku, zapas towarów, stanowi [] warunek ciągłości procesu reprodukcji, jak również warunek lokowania nowego czy też dodatkowego kapitału” .

Leave a Comment