WSPÓŁCZYNNIKI DLA UDZIAŁU PRZYROSTU ŚRODKÓW

Współczynniki dla udziału przyrostu środków obrotowych w akumulacji oraz spożycia indywidualnego w spożyciu są w latach 1950—1960 wyższe niż współczynniki dla udziału tych składników w dochodzie narodowym. Można zatem domniemywać, że w tym okresie hamulcem rozwoju gospo­darczego była nie tyle struktura całego dochodu narodowego, co przede wszystkim struktura poszczególnych jego składników (akumulacji i spo­życia). Zbyt niski był udział przyrostu środków obrotowych i spożycia indywidualnego. Od lat sześćdziesiątych silniejszy wpływ wywiera struktura całego dochodu narodowego. Świadczy to — jak sądzę — o tym, że pogłę­biła się deformacja struktury całego dochodu narodowego. Jeśli po pierwszym 11-leciu wystarczało dokonać zmian w strukturze akumulacji i spożycia, to w późniejszym okresie niezbędne stały się zmiany w strukturze dochodu narodowego. Konieczne było zwiększenie udziału akumulacji w dochodzie narodowym po to, by mógł zwiększyć się udział przyrostu środków obrotowych i rezerw.

Leave a Comment