WERYFIKACJA FORMUŁY

Charakterystyczną cechą prac tworzących ów nurt teoretyczny w ekonomii, o  którym wspominał J. Pajestka, jest to, że ich autorzy nie próbują weryfi­kować modelu Kaleckiego na gruncie dostępnych danych empirycznych.W efekcie nie znamy dziś odpowiedzi na elementarne pytania: czy model ten prawidłowo pokazuje zależności między strukturą dochodu narodowego podzielonego a dynamiką dochodu narodowego wytworzonego, czy — for­mułując to bardziej konkretnie — zależność między udziałem inwestycji produkcyjnych w dochodzie podzielonym a dynamiką dochodu wytworzo­nego ma charakter liniowy i czy kierunek tej zależności jest dodatni?Nie chcę rozwodzić się na temat skutków tej niewiedzy. Jest ich  bardzo wiele. Do najmniej istotnych zaliczam to, że z ogromnym trudem uświada­miamy sobie — o czym świadczą cytowane tu wypowiedzi — przyczyny dotychczasowych sukcesów i klęsk gospodarczych. Do hardziej istotnych zaliczam to, że bieżące decyzje gospodarcze oparte są na nie zweryfikowa­nym koncepcyjnym wzorcu myślenia, że w sytuacji, w której kraj znalazł sięw pierwszej połowie lat osiemdziesiątych, władza nie potrafi skutecznie rozwiązać problemów inwestycyjnych.

Leave a Comment