STRUKTURA DOCHODU

Rzecz jednak w tym, że strukturę dochodu można opisywać przy użyciu znacznie większej liczby wskaźników, oraz w tym, że nie są znane zależności, jakie tu występują. To, co w formule Kaleckiego jest twierdzeniem, musimy więc potraktować jako pytanie. A wielkość tego ekonomisty należy mierzyć nie treścią odpowiedzi, lecz doniosłością postawionych przez niego pytań. W tym miejscu godzi się przypomnieć to, co J. Kornai pisał w związku z teorią równowagi.: „W naukach logiczno-matematycznych teoria jest twierdzeniem lub zbiorem twierdzeń dających się logicznie wyprowadzić z układu wzajemnie spójnych aksjomatów. W naukach opisujących rzeczy­wistość — teoria jest systematycznym opisem zasadniczych współzależności między zmiennymi rzeczywistości.

Leave a Comment