RADYKALNE ZMIANY

Dlatego tez obecnie […] chodzi nie tyle o radykalne zmiany w stopie inwes­tycji, ile o jej właściwe dostosowanie do istniejących i przewidywanych na przyszłość warunków ekonomicznych i społecznych. Zagadnienie to przedstawia się w ten sposób zarówno w bieżącej polityce gospodarczej, jak i w planowaniu rozwoju” .Zaprezentowany tu problem zasługuje na znacznie wnikliwsze studium Nie ulega bowiem wątpliwości, że od tego, gdzie środowisko ekonomiczne o owało czynniki przyspieszające i hamujące rozwój gospodarczy, zależał w znacznym stopniu charakter podejmowanych decyzji. Przedstawione wy­powiedzi pozwalają twierdzić, że w polskiej ekonomii politycznej socjalizmu mocno ugruntował się pogląd, iż efektywny z punktu widzenia dynamiki dochodu narodowego wytworzonego (a tym samym z punktu widzenia dy­namiki funduszu konsumpcji) jest taki podział dochodu narodowego po­dzielonego, przy którym część dochodu przeznaczona na konsumpcję (w tym m.in. na oświatę, kulturę, zdrowie) zostanie ograniczona do niezbęd­nego minimum.

Leave a Comment