TWIERDZENIA I ZAŁOŻENIA

To znaczy, że tylko te twierdzenia i założenią (wyprowadzone z założeń nie będących w sprzeczności z rzeczywis­tością), które opisują rzeczywisty świat w sposób mniej lub bardziej ścisły, mogą być uznane za możliwe do przyjęcia”. I dalej, „żadnego systemu pojęć nie można nazwać teorią wyjaśniającą rzeczywistość gospodarczą […] dopóki nie spełnia wymagań teorii i nauki opisowej” .Podejmując próbę empirycznej analizy interesujących zależności, przy­jąłem, że na postawione wyżej pytania można odpowiedzieć, wykorzystu­jąc metody, które służą do badania istotności i siły związków między dwiema zmiennymi.Współczynniki korelacji liniowej obliczono dla danych za lata 1950—1970 (ceny stałe z 1961 i 1977 r.) oraz 1950—1980 (ceny stałe z 1977 r.). W rezul­tacie dla roku n operujemy trzema szeregami czasowymi.

Leave a Comment