NIEWIELKIE RÓŻNICE

Różnice są niewielkie i z me­rytorycznego punktu widzenia nie mają one istotnego znaczenia. Świadczy o tym tablica 4, .w której podaję dane według Rocznika Dochodu Narodowego 1982 oraz według szacunków własnych.Ponieważ dla lat 1950—1970 istnieją dane obliczone w cenach z dwóch odległych od siebie lat, należało wyjaśnić, czy obraz interesujących nas związków zmienia się w zależności od tego, w jakich cenach wyliczona jest struktura dochodu narodowego. W tym celu analizowałem współczyn­niki korelacji liniowej dla wskaźników struktury dochodu narodowego podzielonego brutto oraz dynamiki dochodu narodowego wytworzonego brutto w cenach 1961 i 1977 r. W obu przypadkach analogiczne współczyn­niki korelacji liniowej są bardzo podobne, z tego względu w dalszej analizie wykorzystuję jedynie wskaźniki oparte na cenach z 1977 r.Odrębnym zagadnieniem jest charakter zmian, jakie zachodzą w struk­turze dochodu podzielonego w wyniku ruchów cen. Okazuje się, że skład­niki dochodu narodowego, które wchodzą do spożycia drożeją szybciej niż składniki, które wchodzą do akumulacji.

Leave a Comment