HAMOWANIE ROZWOJU

To przeciążenie hamowało rozwój naszej gospodarki. Nie znaczy to – rzecz jasna — że zaspokojone były wszystkie fizyczne potrzeby w zakresie rozbudowy ma­jątku trwałego. Przyczyny, które doprowadziły do tego rodzaju sytuacji, omawiam szerzej w innym miejscu . Tutaj warto zwrócić uwagę na charakterysty­czne cechy systemu gromadzenia środków na finansowanie inwestycji. W latach 1951—1957 środki te scentralizowano, przyjmując zasadę, że każda legalnie rozpoczęta inwestycja powinna być sfinansowana przez budżet państwa. Później zwiększano stopniowo swobodę przedsię­biorstw, pozbawiając je jednak nadal samodzielności w zakresie podziału dochodu na część akumulowaną oraz część konsumowaną. Z gospodarki uspołecznionej na długie lata usunięto mechanizm, który chroni gospodarkę prywatną przed nadmiernymi inwestycjami. Mechanizm ten polega na tym, że każdy podmiot gospodarujący sam decyduje o tym, jaką część przezna­czyć na konsumpcję, akumulację, na dodatkowe środki obrotowe, a jaką na inwestycje.

Leave a Comment