PILNE I POTRZEBNE

Do najistotniejszych zaliczam to, że projektując przyszłe działania, opieramy się na mitologicznych wyobrażeniach o uzależnieniu dynamiki dochodu narodowego od wzrostu inwesty­cji, że ograniczenie nakładów inwestycyjnych, co jest jedynie słuszne, a zatem powinno być trwałe, przedstawiamy jako przejściowe i wymuszone przez doraźne okoliczności. Mając to wszystko na względzie, uważam za niezbędne i pilnie potrzebne studia nad zależnością, jaka łączy strukturę dochodu narodowego podzie­lonego i dynamikę dochodu wytworzonego. W istocie bowiem jednym z naj­ważniejszych czynników wzrostu jest prawidłowy podział tego, co społeczeń­stwo wytworzy oraz — ewentualnie — otrzyma z zewnątrz w formie daro­wizny. W tym sensie formuła Kaleckiego, jako formuła o zależności między udziałem w dochodzie podzielonym jednego ze składników a dynamiką dochodu wytworzonego, jest w pełni zasadna.

Leave a Comment