PREZENTOWANA ANALIZA

Gdyby prezentowana analiza miała być jedynie próbą weryfikacji formuły Kaleckiego, to w tym miejscu można byłoby ją zakończyc. Na pod­stawie uzyskanych danych można byłoby twierdzić, że jeżeli zależność po­między udziałem inwestycji produkcyjnych w dochodzie narodowym ma charakter liniowy, to w latach 1950—1970 i 1950—1980 jej kierunek był ujemny.  Powstają w tym miejscu pytania: czy zaprezentowane tu obliczenia podważają prawdziwość formuły Kaleckiego w ogóle? Dlaczego w analizo­wanym okresie zależności ułożyły się odwrotnie niż zakładał autor Zarysu teorii wzrostu gospodarki socjalistycznej? Innymi słowy —są to pytania 0  granice prawdziwości tej formuły.Należy pamiętać, że M. Kalecki tardzo wyraźnie określił cechy gospodarki,, do której może być zastosowana jego formuła. Jeśli zatem wynik weryfi­kacji jest negatywny, to najprawdopodobniej polska gospodarka tego o- kresu nie posiada cech, których istnienie zakładał M. Kalecki.

Leave a Comment