NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIE

W formule M. Kucharskiego wzrost stopy inwestycji negatywnie oddzia­łuje na wzrost płacy realnej. W formule M. Kaleckiego kierunek oddziały­wania na tempo wzrostu dochodu narodowego jest odwrotny. Można zatem twierdzić, że w przypadku pozytywnej zależności dynamiki dochodu narodo­wego i płacy realnej — co można ustalić empirycznie — formuła M. Kuchar­skiego podważa prawdziwość formuły M. Kaleckiego. Ponieważ związek taki istnieje, empiryczna weryfikacja M. Kucharskiego jest równoznaczna z zanegowaniem prawdziwości formuły M. Kaleckiego. Tym samym uzys­kane przeze mnie wyniki są zbieżne także z ustaleniami M. Kucharskiego. Teza o negatywnym związku wzrostu stopy inwestycji i dynamiki do­chodu narodowego znajduje więc potwierdzenie w trzech, przeprowadzo­nych na zupełnie różnych materiałach, badaniach.

Leave a Comment