DOTYCHCZASOWA ANALIZA

Dotychczasowa analiza zmierzała do tego, by pokazać związki pomiędzy strukturą całego dochodu narodowego a jego dynamiką. Popatrzmy teraz na związki, jakie zachodzą pomiędzy strukturą akumulacji i spożycia a dynamiką dochodu narodowego. Odpowiednie dane zawiera tablica . Z załączonej tablicy wynika, że w tym przypadku otrzymaliśmy zna­cznie mniej współczynników istotnych statystycznie, co może świadczyć o  tymże na dynamikę dochodu na wpływa przede wszystkim jego struktura, a nie struktura dwóch wyodrębnionych składników. Bardziej szczegółowa analiza danych pozwala jednak dostrzec interesującą prawidłowość. Okazuje się bowiem, że pierwsze 11-lecie wyraźnie różni się pod tym względem od dwóch pozostałych. W konsekwencji lata 1950—1970 różnią się od lat 1960—1980. Na czym polega ta różnica?

Leave a Comment