WPŁYW NA PODZIAŁ

Państwo oddziałuje na ten podział poprzez podatki, kredyty, ceny itp. Mechanizm ten usunięto wychodząc z założenia, że załogi zakła­dów pracy, mając swobodę w zakresie ustalania stopy akumulacji, zbyt dużą część uzyskanego dochodu przeznaczą na konsumpcję, że w ten sposób zostaną ograniczone możliwości rozwoju całej gospodarki. Hipotezy tej nikt nigdy nie weryfikował. Miała ona i ma nadal charakter dogmatu, w który wierzy się, nie przeprowadzając dowodu jego prawdziwości. Doświadczenia lat osiemdziesiątych pokazują, że załogi, mając taką swobo­dę, nie przejadają zysku, lecz przeznaczają go także na rozwój bazy. Przeprowadzona tu analiza pozwala wypowiadać się na temat relacji, jakie zachodzą pomiędzy udziałem jednego ze składników w całym docho­dzie narodowym a dynamiką tego dochodu. Można twierdzić, że w latach 1950—1980 zależność ta była statystycznie nieistotna bądź istotna, ale o  kierunku ujemnym.

Leave a Comment