DLA BADANEGO OKRESU

Przyjrzyjmy się zatem, czy polską gospodarkę tego okresu charakteryzuje pełne wyko­rzystanie mocy wytwórczych, czy środki obrotowe i rezerwy rosły propor­cjonalnie do dochodu narodowego? Dla całego badanego okresu nie dys­ponujemy syntetyczną miarą stopnia wykorzystania mocy wytwórczych. Można natomiast określić, jak zmieniały się środki obrotowe i rezerwy. Z danych analizowanych dalej wynika, że w latach 1950 – 1980  wystąpił trend spadkowy, tzn. zmniejszał się udział przyrostu środków obrotowych rezerw w dochodzie narodowym. Gdyby więc w 1950 r. moce wytwórcze były w pełni wykorzystane, to w tym okresie stopień tego wykorzystania powinien być niższy. Z. Żółkiewski, przyjmując, że lata 1970—1978 były okresem względnie wysokiego wykorzystania zdolności produkcyjnych, szacuje, że w przemyśle wykorzystanie to wyniosło: w 1979 r. — 82%, w 1980 r. — 77%, w 1981 r. — 68%, w 1982 r. — 64%, w 1983 r. — 67% .

Leave a Comment