POTWIERDZONE PRZYPUSZCZENIE

Szczegółowa analiza powierzchni takich instytucji i placówek zlokalizowanych w miejscowoś­ciach o różnej liczbie mieszkańców pozwoli zapewne określić wielkość tego parametru dla różnych miejscowości. Tutaj zauważmy tylko, że więcej niż 20% największych domów kultury mieści się w lokalach o powierzchni 400 m2 i większej. Analogiczny wskaźnik dla klubów wynosi 50 m2, dla bibliotek publicznych —- 50 m2, dla oddziałów i filii bibliotek publicznych —     37 m2, dla świetlic — 75 m2. Wynika stąd, że jedynie w przypadku do­mów kultury różnica między tak ustaloną dolną i górną wielkością placówki jest wyraźna. Pozostałe placówki nie różnią się w sposób istotny z punktu widzenia zajmowanej powierzchni. Potwierdza to przypuszczenie, że w przypadku wsi, zwłaszcza małych, wystarczającą miarą wyposażenia jest obecność danej instytucji, natomiast wielkość wykorzystanej powierzchni ma znaczenie drugoplanowe.

Leave a Comment