PRZEDSTAWIONA PROPOZYCJA

Przedstawionej propozycji w żadnym przypadku nie należy traktować jako ostatecznej. Nie było moją intencją tworzenie narzędzia, które w spo­sób jednoznaczny rozstrzygałoby wątpliwości związane z lokalizacją klu­bów, bibliotek czy domów kultury. Chciałem przede wszystkim pokazać, że badanie wyposażenia miejscowości w infrastrukturę przeprowadzone przez GUS może być wykorzystane do zbudowania takiego normatywu. Do osiągnięcia tego celu niezbędne są jednak zmiany w samym badaniu. Przede wszystkim trzeba znacznie gruntowniej przemyśleć zestaw insty­tucji i placówek, które zostaną w nim uwzględnione. Dziś sytuacja jest łatwiejsza niż w roku 1978, bowiem ustawa o upowszechnianiu kultury rozstrzyga niektóre z rysujących się wątpliwości. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ogólnych zasad kształtowania sieci instytucji i placówek upowszechniania kultury (nad którym toczą się prace) wprowadzi dodatkowe uściślenia.

Leave a Comment