PODJĘTA PRÓBA

Na ich podstawie podjąłem próbę sformuło­wania założeń normatywnych. Wybór tych a nie innych lat nie był po­dyktowany jakimiś szczególnymi względami. W czasie, gdy prowadziłem analizę, najnowsze dane odnosiły się do 1983 r. Z kolei dla 1978 r. dyspono­wałem gotowym materiałem jednostkowym, udostępnionym przez GUS a przechowywanym w zbiorach Zakładu Ekonomiki Kultury IK. Wykorzysta­łem ten materiał po to, by nie ograniczać analizy do jednego tylko roku. Szersze tło dla tych dwu lat pokazują wykresy 2, 3 i 4, które uwzględniają dane o liczbie przedstawień i widowisk w siedzibach stałych w latach 1959—1984.Wszystkie formułowane dalej wnioski odnoszą się tylko do tych dwu lat. Chodzi zatem nie tyle o empiryczną analizę sieci, ile o poszukiwanie metody takiej analizy. Analiza empiryczna musiałaby obejmować więcej lat, a także należałoby ją na bieżąco aktualizować. Dopiero na takiej podstawie można byłoby formułować konkretne dyrektywy praktyczne. W Zakładzie Ekonomiki Kultury IK tworzymy warsztat dla prowadzenia tego rodzaju prac.

Leave a Comment