ANALIZA WARUNKÓW

Analizując warunki, przy spełnieniu których możliwa jest reprodukcja prosta i rozszerzona, K. Marks koncentrował uwagę na relacjach, jakie powinny zachodzić między produkcją środków produkcji i środków konsumpcji. Dlatego—jak sądzę —w analizach wykorzystywał przede wszystkim kategorię kapitału stałego, rzadziej odwołując się do jego skład­ników, tzn. kapitału trwałego i obrotowego. W istocie jednak wartość łącznego produktu rocznego każdego z działów rozpada się na. c,+c0+ v+m, gdzie:,c, — część kapitału trwałego, która przeszła na produkt globalny w danym roku,co — kapitał obrotowy zużyty w danym roku, v — kapitał zmienny zużyty w danym roku, m _ wartość dodatkowa wytworzona w danym roku. Z reprodukcją prostą mamy do czynienia wówczas, gdy właściciel kapi­tału całą wartość dodatkową konsumuje nieprodukcyjnie, gdy przeznacza ją na sfinansowanie konsumpcji własnej.

Leave a Comment