ZBYT DUŻY ZAPAS

Gdy bowiem „towary, które znajdują się w rezerwuarach cyrkulacji nie ustępują miejsca następnej fali produktów, a więc gdy następuje przepełnienie rezerwuarów, wówczas zapas towarowy rośnie na skutek zahamowania cyrkulacji — zupełnie tak samo, jak rosną skarby, gdy następuje zahamowanie cyrkulacji pieniężnej”.Zapas odpowiedniej wielkości jest zatem jednym z warunków reprodu­kcji rozszerzonej. Zapas zbyt duży świadczy natomiast o tym, że proces reprodukcji rozszerzonej został zatrzymany lub zahamowany. Istotna jest przy tym obserwacja, że w miarę jak zwiększa się skala i dynamika produ­kcji, coraz większa ilość towarów znajduje się w formie zapasów, tzn. w stadium przejściowym — między produkcją a konsumpcją. Istnienie towarów w postaci zapasów stwarza właścicielom kapitału gwarancję, że na rynku znajdą towary niezbędne do rozszerzenia produkcji.

Leave a Comment