ANALIZA PRZYCZYN

Analizując przyczyny, dla których wzrost wielkości zapasów jest obiek­tywną koniecznością, Marks twierdzi, że wraz z rozwojem produkcji kapi­talistycznej „skalę produkcji w coraz mniejszym stopniu wyznacza bezpo­średni popyt na produkt, a w coraz większym stopniu wielkość kapitału,, którym dysponuje indywidualny kapitalista, dążenie jego kapitału do po­mnażania swej wartości oraz konieczność ciągłości i rozszerzania produkcji. Wraz z tym w każdej poszczególnej gałęzi produkcji wzrasta nieuchronnie masa produktu znajdująca się na rynku w postaci towaru lub poszukująca zbytu. Wzrasta masa kapitału utrwalona na czas krótszy lub dłuższy w for­mie kapitału towarowego. Dlatego też wzrasta zapas towarowy” . Uznając nieuchronność wzrostu zapasów, Marks podkreśla równocześnie, że zapas’nie może być zbyt duży. Jego wielkość nie powinna być większa ponad to, co stanowi warunek cyrkulacji.

Leave a Comment