PODZIELONE STANOWISKO

W tej sprawie można podzielić stanowisko M. Nasiłowskiego, który pisze: „Niewątpliwie proste formuły ekonomiczne nie oddają całej złożoności realnie występujących zjawisk gospodarczych. Niemniej jednak wydaje się, że stanowią one przydatne narzędzie badania wpływu zmian w obrębie danego czynnika na wielkość lub tempo wzrostu dochodu narodowego przy założeniu, że działanie całego szeregu jakościowo odmiennych, innych czynników […] kumuluje się w wielkości parametru kierunkowego fun­kcji” .W tablicy  podaję wartość współczynników korelacji liniowej dla udziału inwestycji produkcyjnych w dochodzie narodowym i dla dynamiki dochodu narodowego wytworzonego w roku n oraz w latach następnych. We wszyst­kich analizowanych przypadkach współczynniki te miały wartość ujemną. Oznacza to, że większej stopie inwestycji produkcyjnych odpowiada z re­guły niższe tempo wzrostu dochodu narodowego. Dzieje się tak zarówno w roku n, jak i w latach następnych.

Leave a Comment