UJEMNY PARAMETR

Zdaniem M. Nasiłowskiego, ujemny parametr dla majątku trwałego nie mieści się w granicach rozsądku, oznacza bowiem, że przyrost tego majątku wywoływał spadek dochodu narodowego. Innymi słowy, nakłady inwes­tycyjne, których rezultatem był przyrost majątku trwałego, negatywnie oddziaływały na dynamikę dochodu narodowego. Twierdzenie to odnosi się do nakładów realizowanych w latach 1950—1970.Z dalszych analiz prowadzonych przez tegoż autora wynika, że parametr pokazujący wpływ rozbudowy majątku trwałego w przemyśle na wielkość wytworzonej produkcji czystej, obliczony na podstawie danych za lata 1950   1975 (dla Bułgarii i Polski —dane za lata 1955—1975), był w nie­których krajach socjalistycznych ujemny. Pokazywana prawidłowość wy­stępuje w gospodarce pięciu europejskich krajów socjalistycznych (autor me uwzględnia danych dla ZSRR i Rumunii).

Leave a Comment