WARTOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA

Wartość współczynnika dla roku n obniżyła się, bowiem w drugiej poło­wie lat siedemdziesiątych, w obliczu zbliżającego się kryzysu, w miarę jak słabła dynamika dochodu narodowego, obniżono stopę inwestycji produk­cyjnych, Obliczenia dla lat 1970—1980 pokazują wysoką korelację dodatnią pomiędzy stopą inwestycji a dynamiką dochodu narodowego. Dlatego w całym okresie 1950—1980 wartość współczynnika korelacji obniża się, pozostaje jednak ujemna.W tym momencie może pojawić się pytanie: skoro w drugiej połowie lat siedemdziesiątych obniżano stopę inwestycji, to dlaczego słabła dynamika dochodu narodowego, a nawet zaczął on spadać? Wrócimy do tej sprawy dalej, gdy będziemy analizować zależność pomiędzy strukturą akumulacji a dymamiką dochodu narodowego. Ujemna wartość współczynnika dla roku «+ 5 podwyższyła się zapewne dlatego, że w latach siedemdziesiątych nowo oddawane inwestycje przestały pozytywnie wpływać na dynamikę dochodu narodowego, zaczęły natomiast oddziaływać destrukcyjnie.

Leave a Comment