PODOBNE WNIOSKI

Do podobnych wniosków skłania porównanie wartości współczynników a. Współczynnik ten dla roku n (ceny 1977 r.) wynosi —0,438, a dla roku n+5 —0,046. A więc na każdą jednostkę stopy inwestycji w roku n+5 przypada znacznie mniej­szy spadek dochodu narodowego niż w roku n. Widać zatem pozytywny wpływ starych inwestycji. Wpływ ten niwelowano, rozpoczynając nowe in­westycje. W tym kontekście na wnikliwą uwagę zasługują wyniki uzyskane dla lat 1950—1980. Dla roku n współczynnik korelacji liniowej jest nieistotny statystycznie, natomiast jest on istotny dla lat n-\- 3 i późniejszych. Jego ujemna wartość zwiększa się w miarę jak rośnie dystans między rokiem, dla którego mierzymy stopę inwestycji oraz rokiem, dla którego mierzymy dyna­mikę dochodu narodowego. Największa jest dla roku n+7. Pojawiają się tutaj dwa pytania: dlaczego w stosunku do lat 1950—1970 obniżyła się wartość współczynnika dla roku n, dlaczego podwyższyła się jego wartość dla roku «+5 i dla lat późniejszych?

Leave a Comment