WYJAŚNIENIE ZJAWISKA

Wskazuje na to również wartość współczynnika a. Dla roku n wynosi ona —0,100, dla roku n+5 —0,392, n+7 —0,552. Negatywny wpływ inwestycji zaczął się ujawniać z kilkuletnim opóźnieniem. Dlaczego tak się działo?Zjawisko to można wyjaśnić na gruncie teorii Kaleckiego. Jeśli przyros­tom majątku trwałego nie towarzyszy odpowiedni przyrost środków obrotowych (z zasobów własnych lub z importu), to każda nowo oddawana inwestycja przyczynia się do dezorganizacji zaopatrzenia istniejących już zakładów. Jeśli tych nowych inwestycji jest bardzo dużo, to w momencie oddawania ich do użytku gwałtownie pogarszają się warunki, w jakich pracują stare zakłady. Przy rosnącej dezorganizacji zaopatrzenia słabnie dynamika dochodu narodowego, nawet wówczas, gdy zwiększają się zasoby środków trwałych. Można zatem twierdzić, że dezorganizacja gospodarki w drugiej połowie lat siedemdziesiątych i na początku lat osiemdziesiątych nie była skutkiem decyzji inwestycyjnych podejmowanych w tym okresie, lecz skutkiem decyzji podjętych kilka lat wcześniej.

Leave a Comment