UZYSKANE WSKAŹNIKI

Wskaźniki uzyskane z porównania instytucji potrzebnych z istniejącymi nie zmieniają podziału dychotomicznego. Okazuje się jednak, że poziom zaspokojenia potrzeb w województwach bielskim i rzeszowskim jest zna­cznie niższy niż w suwalskim i szczecińskim. Porównanie liczby placówek istniejących z liczbą mieszkańców informuje z kolei, że wszystkie cztery województwa znajdują się w podobnej sytuacji. Nie trzeba dowodzić w tym miejscu, że przy każdym z wymienionych wskaźników nasycenia można zaproponować zupełnie różne dyrektywy co do rozdysponowania środków inwestycyjnych.Łatwo zauważyć, że rodzaj wskaźnika wpływa na różne rozumienie równomierności wyposażenia. Wskaźniki tradycyjne zakładają, że należy dążyć do równomiernego nasycenia określonych przestrzeni czy nie wy­odrębnionych przestrzennie zbiorowości. Wskaźnik normatywny zakłada, że należy dążyć do równomiernego wyposażenia  miejscowości o podobnych parametrach niezależnie od tego, w jakiej jednostce administracyjnej są one położone.

Leave a Comment