W ŚWIETLE ANALIZ

Jak w świetle tych analiz można oceniać sieć istniejących już teatrów operowych? W tablicy 17 podaję dane o liczbie miejsc istniejących w po­szczególnych miastach oraz potrzebnych według równania regresji. Z ta­blicy wynika, że różnice między liczbą miejsc potrzebnych a istniejących były w 1978 r. większe niż w 1983 r. Interesujący, choć na pewno przypadko­wy, jest fakt, że w 1978 r. dysponowaliśmy takimi salami, jakie były po­trzebne, z tym tylko, że znajdowały się one w nieodpowiednich miastach.Na przykład taki teatr jak w Bydgoszczy potrzebny był w Gdańsku, Opera Bytomska powinna być w Bydgoszczy, a teatr gdański —w Bytomiu, Operę Wrocławską należałoby przenieść do Poznania, a Operę Poznańską do Wrocławia. Jedynie Warszawa i Łódź dysponowały obiektami dostoso­wanymi do wielkości tych miast. Owo niedostosowanie wielkości obiektów do wielkości miast musiało być dostrzegane przez odpowiednie władze, bowiem w latach 1978—1983 nastąpiły w tej dziedzinie istotne zmiany.

Leave a Comment