ZACHODZĄCE PRZESUNIĘCIA

Przesunięcia, o których mowa, zachodzą przede wszystkim w badanym pięcioleciu (1978—1983). Z dostępnych danych wynika, że w poprzednim pięcioleciu, tzn. w latach 1973—1978, liczba wi­dzów malała w podobny sposób we wszystkich niemal miastach.Dla prowadzonych dalej rozważań dwa elementy zarysowanej sytuacji mają znaczenie szczególne. Po pierwsze, że w ostatnich kilku latach odno­towujemy regres w zakresie zasięgu oddziaływania interesujących nas instytucji, po. drugie, że liczba mieszkańców miast-siedzib jest bardzo mocno skorelowana z parametrami instytucji i ich działalności. Z pierwszej obserwacji wyprowadzam wniosek, że błędem byłoby budowanie tego rodzaju obiektów „na wyrost”, z założeniem, że jeśli nawet w momencie oddania do użytku są one zbyt obszerne, to wraz z upływem czasu zwiększy się liczba użytkowników i ich wielkość automatycznie dostosuje się do po­trzeb.

Leave a Comment