W BADANYM OKRESIE

  Można zatem twierdzić, że w badanym okresie zmniej­szył się społeczny zasięg oddziaływania tych instytucji oraz efektywność ich funkcjonowania.Analiza zależności statystycznych pomiędzy liczbą mieszkańców w mias- tach-siedzibach a wybranymi do analizy parametrami wykazuje, że tym niekorzystnym zmianom towarzyszyło stopniowe dostosowywanie się działalności teatrów operowych do wielkości miejscowości. I tak, współ­czynnik korelacji liniowej dla liczby mieszkańców oraz liczby miejsc zwię­kszył się w tym czasie z 0,965 do 0,985, analogiczny współczynnik dla liczby premier zwiększył się z 0,750 do 0,983, dla liczby przedstawień — z 0,732 do 0,961, dla liczby miejsc udostępnionych — 0,957 do 0,981. Obniżyła się natomiast nieznacznie wartość współczynnika korelacji liniowej dla liczby mieszkańców oraz liczby widzów (z 0,978 do 0,967). Bierze się to stąd, że w tym czasie w największych miastach (Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań) liczba widzów obniżyła się wyraźnie, natomiast w mia­stach najmniejszych (Bytom, Bydgoszcz, Gdańsk) — zmniejszyła się nie­znacznie lub wzrosła.

Leave a Comment