KONFRONTACJA FORMUŁY

Konfrontacja tej formuły z danymi empirycznymi prowadzi autora do wniosku, że jest ona dobrym narzędziem do analizy — opartej na danych makroekonomicznych — czynników oddziałujących na zmiany płacy re­alnej. Tempo wzrostu płacy realnej, określone przy użyciu tej formuły, jest zbieżne z obliczeniami GUS, opartymi na wynikach badań reprezenta­cyjnych. Formuła M. Kucharskiego jest dla mnie interesująca z tego względu, że istnieje wyraźny związek pomiędzy dynamiką dochodu narodowego a dynamiką płacy realnej. Współczynnik korelacji liniowej obliczony dla tych dwóch wielkości na podstawie danych za lata 1957—1978 wynosi 0,682 (dla lat 1957—1970 jest on nieco niższy).Zależność ta pozwala analizować relacje, jakie zachodzą pomiędzy formu­łą M. Kucharskiego oraz formułą M. Kaleckiego, a zwłaszcza rolę, jaką przypisują ci autorzy stopie inwestycji.

Leave a Comment