PORÓWNANIE WYNIKÓW

Porównanie wyników uzyskanych dla lat 1950—1970 pokazuje, że zmiana cen nie wpływa w sposób istotny na interesujące nas zależności. W obu przypadkach współczynniki istotne na poziomie 0,05 otrzymano dla roku n oraz dla n+7. Dla wszystkich pozosta­łych lat współczynniki korelacji liniowej są statystycznie nieistotne. Naj­niższy współczynnik otrzymano dla roku n-j-5. Wydłużenie szeregu czaso­wego o lata siedemdziesiąte prowadzi do istotnych zmian w obrazie tych zależności. Współczynnik korelacji liniowej jest najniższy dla roku n, a dla każdego następnego zwiększa śwą wartość.Z obliczeń tych wynika, że między udziałem inwestycji produkcyjnych w dochodzie narodowym podzielonym a dynamiką dochodu narodowego wytworzonego bądź nie ma statystycznie istotnego związku, bądź też jeśli istnieje, to jego kierunek jest ujemny. Czy oznacza to, że dane za lala 1950—1970 oraz 1950—1980 nie potwierdzają zależności sformułowanych w modelu Kaleckiego?

Leave a Comment