ODPOWIEDNIE WSPÓŁCZYNNIKI

Obliczono odpowiednie współczynniki korelacji liniowej dla wartości wskaźników struktury całego dochodu, akumulacji i spożycia oraz wskaźników wzrostu dochodu naro­dowego. W pierwszej fazie ograniczono się do danych dla roku n. Dane wykorzystane w analizie pochodzą z dwóch roczników dochodu narodowego. Rocznik z 1971 r. zawiera dane o dynamice i strukturze do­chodu narodowego w latach 1950—1970, w cenach 1961 r. Rocznik z 1982 r. zawiera dane o dynamice dochodu narodowego podzielonego brutto i po­szczególnych jego składników (inwestycje produkcyjne i nieprodukcyjne, przyrost środków obrotowych i rezerw, spożycie indywidualne i zbiorowe spożycie) za lata 1947—1980, w cenach 1961 r. oraz dane o strukturze dochodu dla wybranych lat (1950, 1960, 1965, 1970, 1975—1980). Na po­trzeby tej analizy wielkości te zostały przeliczone przez A. Wieczorek na ceny z 1977 r.

Leave a Comment