UDZIAŁ SPOŻYCIA W DOCHODZIE

W 1960 r. udział spożycia w do­chodzie narodowym wynosił: w cenach 1961— 74,6%, a w cenach 1977 —   77,3 %. Odpowiednio obniżył się udział akumulacji. W wyniku zmiany cen zwiększa się udział w dochodzie narodowym spożycia indywidualnego, zbiorowego, inwestycji nieprodukcyjnych oraz przyrostu środków obroto­wych i rezerw, maleje natomiast udział inwestycji produkcyjnych. Innymi słowy, ceny artykułów i usług inwestycyjnych rosły między rokiem 1961 a 1977 wolniej niż ceny pozostałych artykułów i usług. Ma to istotne zna­czenie dla oceny obciążenia dochodu narodowego inwestycjami oraz zmian, jakie zachodzą w tym obciążeniu. W podobnym kierunku prowadziły korekty w zasadach obliczania dochodu narodowego wprowadzone w 1975 r.Z tablicy , która zawiera dane o strukturze dochodu narodowego netto w cenach stałych z lat: 1961, 1965, 1971, 1977, 1982, wynika, że 20,4% udział inwestycji produkcyjnych z 1975 r. wyrażony w cenach 1977 jest równoważny około 26% udziału wyrażonego w cenach z 1961 r.

Leave a Comment