INWESTYCJE PRODUKCYJNE

Zatem to, czy inwestycje produkcyjne wpływają pozytywnie na dynamikę dochodu narodowego, zdaje się zależeć od tego, jak zmieniają się środki obrotowe i rezerwy. W ten sposób wracamy do warunku, jaki M. Kalecki postawił gospodarce socjalistycznej, do której można by odnosić jego formułę. Przypomnijmy, że gospodarkę tę powinno cechować pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych, a środki obrotowe powinny rosnąć proporcjonalnie do dochodu narodowe­go. Ponieważ warunek ten nie był w badanym okresie spełniany, zaprezento­wana wyżej weryfikacja formuły Kaleckiego wypadła negatywnie. Współ­czynniki korelacji cząstkowej pokazują natomiast, że w przypadku speł­nienia tego warunku, wypadłaby ona najprawdopodobniej pozytywnie.Współczynniki korelacji całkowitej upoważniają do wniosku, że rosnący udział przyrostu środków obrotowych w akumulacji dodatnio wpływa na dynamikę dochodu narodowego. Współczynnik korelacji cząstkowej nie potwierdza tej prawidłowości.

Leave a Comment