ZAPASY PRODUKCYJNE

Rośnie masa surowca, materiałów pomocniczych itp., które wchodzą do codziennego procesu reprodukcji. Elementy te muszą znajdować się gotowe w miejscu produkcji. A zatem rozmiary tego zapasu, który istnieje w formie kapitału produkcyjnego, rosną absolutnie. Po to, aby proces produkcji przebiegał nieprzerwanie — niezależnie od tego, czy ów zapas może być odnawiany codziennie, czy też tylko w określonych terminach rzeczą nieodzowną jest, aby w miejscu produkcji zawsze znajdowało się więcej surowców itp., niż zużywa się ich np. w ciągu dnia czy tygodnia. Zapasy produkcyjne rozpatruje Marks z dwóch różnych punktów widzenia. Z jednej strony patrzy na nie jak na czynnik, od którego zależy płynność procesu produkcji. Po to, by proces reprodukcji odbywał się płyn­nie, niezbędna jest określona wielkość zapasów. Z drugiej strony widzi w nich pochodną zewnętrznych uwarunkowań. Ich niezbędna wielkość zależy od płynności dostaw.

Leave a Comment