W SKALI CAŁEJ DEKADY

Licząc w skali całej dekady, inwestycje produkcyjne oddawane w latach siedemdziesiątych do użytku negatywnie oddziałują na sytuację gospodar­czą, a w każdym razie trudno byłoby dopatrywać się ich pozytywnego wpływu na tempo wzrostu dochodu narodowego. Nakłady na inwestycje są tak wielkie, że skutecznie blokują możliwości wyposażenia istniejącego już potencjału w środki obrotowe i w siłę roboczą. Jeśli prawidłowo rekon­struujemy istniejące tu zależności, to można przewidywać, że prawdziwy dramat rozpocznie się w polskiej gospodarce dopiero wtedy, gdy rozpoczęte inwestycje produkcyjne zostaną oddane do użytku. Wtedy bowiem pogłębi się jeszcze bardziej dezorganizacja rynku środków obrotowych i siły robo­czej. Ta prognoza nie spełni się pod warunkiem, że będzie wzrastał udział inwestycji, których uruchomienie nie tworzy lub zmniejsza popyt na środki obrotowe i siłę roboczą.

Leave a Comment