ANALOGICZNE USTALENIA

Z analizy modelu wynika wreszcie, że zdecydowana większość uwzglę­dnionych instytucji powinna się znaleźć we wszystkich miastach. Miasta najmniejsze są bowiem z reguły siedzibami gmin, a liczą nie mniej niż 1000 mieszkańców; istnieją więc warunki do tego, by lokalizować w nich X i wyższe typy wyposażenia. Wynika stąd, że dla większości instytucji granica między miejscowościami, w których należy i nie należy ich organizować przebiega w obrębie wsi.A zatem zaprezentowana do tej pory metoda postępowania może być potraktowana jako próba wyznaczenia parametrów miejscowości, w któ­rych potrzebne są pojedyncze instytucje.Analogiczne ustalenia dla teatrów i instytucji muzycznych pokazują —jak zobaczymy dalej — że teatry dramatyczne można organizować w miastach, siedzibach województw, liczących 75 tys. i więcej mieszkańców. W miastach od 75 do 100 tys. mieszkańców ponad 20% miejscowości ma już teatr. Model ten można zatem rozszerzyć o kolejne instytucje kul­turalne, dla każdej z nich ustalając parametry miejscowości, w których powinna się ona znaleźć.

Leave a Comment