CO WYNIKA Z DANYCH?

Co wynika z tych danych? Sformułujmy je w postaci następujących za­leżności. Gdyby w latach 1978 i 1983 zwiększono liczbę miejsc w teatrach przy takiej samej liczbie przedstawień, to należałoby spodziewać się odpo­wiednio większej liczby widzów. Gdyby zwiększono liczbę przedstawień przy tej samej liczbie miejsc, to w 1978 r. także należałoby spodziewać się odpowiednio większej liczby widzów, natomiast w 1983 r. — liczba widzów nie zwiększyłaby się. Gdyby zwiększono liczbę miejsc udostępnionych przy nie zmienionej liczbie przedstawień, to w roku 1978 i 1983 wzrosłaby liczba widzów. I wreszcie, gdyby zwiększono liczbę przedstawień przy nie zmienionej liczbie miejsc udostępnionych, to w 1978 r. należałoby się spo­dziewać nie zmienionej liczby widzów, a w 1983 r. ich liczba mogła się nawet zmniejszyć. Wartość współczynników korelacji cząstkowej wskazuje więc na niepełną substytucyjność miejsc i przedstawień.

Leave a Comment