POSZUKUJĄC PARAMETRÓW

Poszukując parametrów wybranych do analizy instytucji, założyłem, że zarówno intensywność korzystania, jak i stopień wykorzystania insty­tucji zależą m.in. od wskaźników nasycenia, tj. od liczby i wielkości insty­tucji zlokalizowanych w danej miejscowości. Jeśli ta hipoteza okazałaby się prawdziwa, to byłoby możliwe wyznaczenie optymalnych — ze względu na założoną intensywność korzystania oraz założony poziom wykorzystania parametrów instytucji. Z tych względów niezbędnym ogniwem dalszych prac nad modelem normatywnym sieci instytucji kulturalnych stają się analizy zależności statystycznych, jakie zachodzą pomiędzy poziomem wyposażenia miejscowości w instytucje kulturalne a intensywnością ko­rzystania z tych instytucji oraz stopniem ich wykorzystania. Analizy takie prowadziłem dla teatrów dramatycznych, oper i operetek, opierając się na danych dla lat 1978 i 1983.

Leave a Comment