ZMIANA PODEJŚCIA

Zarysowuje się więc szansa na stworzenie takiego zestawu instytucji i placówek, który z jednej strony będzie pokazywał rzeczywisty poziom wyposażenia, z drugiej zaś będzie mógł być podstawą do zaprojek­towania rozwiniętego modelu sieci instytucji i placówek upowszechniania kultury, a nie tylko jego wstępnej propozycji. Opisany tu model normatywny wraz ze szczegółowymi danymi o poszcze­gólnych miejscowościach został udostępniony wydziałom kultury urzędów wojewódzkich. Z informacji, które dotarły do autora, wynika, że w nie­których województwach wykorzystano ten materiał do sporządzenia szczegółowych analiz stanu infrastruktury kulturalnej na wsi. Ujawniły się w ten sposób znaczne dysproporcje między tym, co jest, a tym, co być powinno. W moim przekonaniu nie jest najważniejsza skala tych dyspro­porcji. Narzędzie nie jest wszak w pełni precyzyjne. Znacznie istotniejsza jest zmiana podejścia, sposobu patrzenia na rzeczywistość kulturalną województw.

Leave a Comment