PUNKT ODNIESIENIA

Jeśli tak, to punktem odniesienia dla oceny poziomu wyposażenia wo­jewództwa czy gminy w infrastrukturę kulturalną nie może być powierz­chnia ani ludność, lecz liczby miejscowości o założonych z góry parametrach. Ponieważ zaś miejscowości takie rozkładają się nierównomiernie na całym terytorium kraju, to nie można posługiwać się zunifikowanym wskaźnikiem, odnoszącym liczbę instytucji do powierzchni czy liczby mieszkańców.Normatywny model sieci instytucji kulturalnych jest więc niezbędny do tego, by w sposób właściwy pokazać przestrzenne zróżnicowanie poziomu zaspokojenia potrzeb w zakresie instytucji kulturalnych. Zaproponowany model normatywny może być też przydatny do oceny realizowanej obecnie koncepcji kulturalnej obsługi wsi. Punktem wyjścia tej koncepcji jest —jak wiadomo — zbiór zorganizowanych pionowo insty­tucji monofunkcyjnych.

Leave a Comment